Privacyverklaring

Laatste update: 28.05.2021

De Blauwe Cluster hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de reglementaire bepalingen.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij rechtstreeks of onrechtstreeks van u verzamelen en hoe de Blauwe Cluster die gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren.

Deze Verklaring is van toepassing op alle websites die onder het beheer van De Blauwe Cluster vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer u een evenement van De Blauwe Cluster bijwoont. Lees deze kennisgeving aandachtig, zodat u weet hoe De Blauwe Cluster de door u verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen.

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in een database. Deze database is niet toegankelijk voor derden en wordt ook niet tegen vergoeding ter beschikking gesteld van derden.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De Blauwe Cluster hanteert een standaard bewaartermijn van 5 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 5 jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zult u daarvan op de hoogte gebracht worden.

Inhoud:

    1. Verantwoordelijke voor de verwerking
    2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
    3. Interacties met De Blauwe Cluster
    4. Uw rechten als betrokkene

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor deze verwerking is De Blauwe Cluster vzw, met zetel te Wetenschapspark 1, 8400 Oostende, ondernemingsnummer 0480185038.

De Data Protection Officer – in casu de communicatieverantwoordelijke - van De Blauwe Cluster kunt u bereiken via info@blauwecluster.be .

De Blauwe Cluster zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere vorm van niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gegevens die u ons verstrekt

De Blauwe Cluster verzamelt gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, telefoonnummer, functiegegevens en e-mailadres, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze mailinglijst, voor een van onze events, of een aanvraag doet om uw bedrijf lid te maken van De Blauwe Cluster.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Bij uw bezoek aan onze websites wordt online informatie verzameld via cookies. Dit helpt ons om de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. 

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

De Blauwe Cluster kan ook informatie over u ontvangen via derden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een collega u inschrijft voor een event. De Blauwe Cluster beschermt gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Gegevens van kinderen

De Blauwe Cluster richt zich niet tot en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, worden er geen persoonsgegevens van kinderen onder de zestien verzameld of gevraagd.

Bijzondere persoonsgegevens

De Blauwe Cluster verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

3. Interacties met De Blauwe Cluster

 Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, zijn verschillende momenten uitgelicht, waarop De Blauwe Cluster mogelijk persoonsgegevens kan verzamelen. De interacties met De Blauwe Cluster zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Lidmaatschap

Het Blauwe Cluster lidmaatschap richt zich niet tot particulieren; enkel private bedrijven kunnen lid worden van De Blauwe Cluster. Publiek gefinancierde organisaties zoals kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, trainingsinstituten, testsites, ngo’s en overheidsagentschappen kunnen partner worden van De Blauwe Cluster.

Indien u een aanvraag wenst in te dienen om uw bedrijf of organisatie lid of partner te maken van De Blauwe Cluster, dient u het aanvraagformulier in te vullen op onze website. Op basis van de gekozen lidmaatschapsformule bezorgen wij u een fiche waarin u een aantal gegevens over het bedrijf/organisatie en de contactpersonen invult.

De Blauwe Cluster verzamelt minimaal de naam van het bedrijf/organisatie, rechtsvorm, aantal werknemers, facturatiegegevens, activiteit, website, naam primaire contactpersoon, functietitel primaire contactpersoon, e-mailadres primaire contactpersoon, telefoonnummer en logo.

De Blauwe Cluster heeft deze gegevens nodig om te bepalen welk soort lidmaatschap van toepassing is (effectief/verkennend/partner), om de factuur te kunnen opmaken en om uw organisatie te kunnen bereiken.

Om de juiste persoon in uw bedrijf op de hoogte te kunnen houden, vragen wij om de contactgegevens van een primaire contactpersoon in het bedrijf. Indien meerdere medewerkers van uw bedrijf op de hoogte willen blijven van onze activiteiten, kunt u ons hun gegevens bezorgen via de genoemde fiche of via het e-mailadres info@blauwecluster.be.

Door zich lid te maken geeft u automatisch toestemming dat uw bedrijf mee wordt opgenomen in de ledenlijst op de website en in ander promotiemateriaal.

Informatie over De Blauwe Cluster zoeken

Als u meer informatie over De Blauwe Cluster zoekt, kunt u onze website bezoeken (www.blauwecluster.be), bellen met een van onze medewerkers, een fysiek bezoek aan een van onze evenementen brengen of een afspraak maken met een van onze medewerkers. Indien u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, kunt u vrijwillig uw naam en e-mailadres aan ons doorgeven. We kunnen ook online informatie over u verzamelen via cookies bij uw bezoek aan onze websites.

De Blauwe Cluster verzamelt uw  IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven. Deze analytische data helpt ons om de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren.

Inschrijven voor een event van De Blauwe Cluster

Indien u een van onze events wilt bijwonen, vragen wij u een inschrijvingsformulier op onze website in te vullen.

De Blauwe Cluster verzamelt daarbij uw bedrijfsnaam, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en facturatiegegevens.

Uw naam, bedrijfsnaam en functietitel hebben we nodig om uw inschrijving correct te registreren. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van het event en om u enkele dagen op voorhand een definitieve bevestigingsmail te sturen met daarin alle praktische details (zoals routebeschrijving en parkeermogelijkheden). De Blauwe Cluster vraagt uw facturatiegegevens op om u een factuur te sturen indien u het event niet gratis mag bijwonen.

Deelname aan een event van De Blauwe Cluster

Voor onze events maken wij een deelnemerslijst op en nemen we foto’s. In bepaalde gevallen wordt het event ook gefilmd.

De Blauwe Cluster publiceert in de deelnemerslijst de bedrijfsnaam, naam en functie.

Het aantal en het type van de organisaties die deelnemen aan onze activiteiten is een performantie-indicator die ons opgelegd is door de overheid. Bovendien moeten wij ook bijhouden of er organisaties zijn die meerdere keren deelnemen.

Wij stellen de deelnemerslijst ook ter beschikking van de deelnemers van het desbetreffende event zodat ze gemakkelijker contact met elkaar kunnen opnemen. De foto’s en het videomateriaal worden gebruikt om op onze website en/of op sociale media verslag uit te brengen over de activiteit.

Inschrijven voor onze mailinglijst

Indien u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten (events en nieuwsbrieven), kunt u zich via onze website inschrijven voor onze mailinglijst.

De Blauwe Cluster verzamelt daarbij uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam (optioneel).

Deze gegevens stellen ons in staat om u te bereiken. Alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events worden per e-mail verstuurd.

Contact met een medewerker van De Blauwe Cluster

Indien u contact legt met een medewerker van De Blauwe Cluster en u hem of haar uw visitekaartje geeft, zal De Blauwe Cluster deze gegevens bewaren in zijn database. Na de ontmoeting met één van onze medewerkers zult u een e-mail ontvangen met daarin de vraag of u op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten. Enkel wanneer uw deze vraag instemmend beantwoordt door een klik op de bevestiging, zullen uw gegevens opgenomen worden in onze mailinglijst. Indien u dit niet doet, zult u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events niet ontvangen.

De Blauwe Cluster verzamelt de gegevens die op uw visitekaartje vermeld staan, waaronder uw naam, bedrijf, functietitel, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel adres.

Dankzij deze gegevens kunnen we u in het kader van een samenwerking vlot bereiken en u de mogelijkheid geven onze activiteiten verder te volgen.
 

4. Uw rechten als betrokkene

U heeft steeds het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt op elk moment vragen om uw gegevens in te zien of om uw gegevens te laten aanpassen, vervolledigen of verwijderen. U heeft ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om uw gegevens over te dragen.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat De Blauwe Cluster uw gegevens voor bepaalde doeleinden verwerkt en het recht op beperking van verwerking van uw gegevens inroepen.

Wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen of heeft u vragen of opmerkingen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@blauwecluster.be.

Indien u geen e-mails meer van De Blauwe Cluster wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uit onze mailinglijst uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@blauwecluster.be of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken die u onderaan iedere mailing van de Blauwe Cluster kunt vinden.

Voor meer informatie of klachten kunt u ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.